De website GoTable.app en de GoTable reserveer widget (hierna te noemen: “de Site”) wordt beheerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GoTable B.V., kantoorhoudende te Haarlem op het volgende adres: Groot Heiligland 26b.

De onderstaande gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Site. Door de Site te gebruiken stemt u uitdrukkelijk in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet instemt met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden dan bent u niet bevoegd om de Site te gebruiken.

  1. GoTable heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van de Site en de daarin opgenomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. GoTable aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de Site en handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op de Site is opgenomen.
  2. De via de Site verspreide informatie is slechts informerend van aard. GoTable garandeert ondanks dat zij zulks te allen tijde probeert te voorkomen niet dat de op de Site te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker gewenste gebruik.
  3. De informatie op de Site kan op ieder door GoTable gewenst moment worden gewijzigd.
  4. GoTable draagt geen verantwoordelijkheid voor verwijzingen op de Site naar websites van anderen. Uit het volgen van een link kan niet worden afgeleid dat GoTable is betrokken bij de informatie die aldus wordt verkregen en plaatsing van een link naar een website van derden impliceert tevens niet dat GoTable de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de Site. Elke aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze andere websites wordt dan ook uitgesloten.
  5. GoTable draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op websites van anderen waar de GoTable widget wordt getoond. Uit het gebruikt van de GotTable widget kan niet worden afgeleid dat GoTable is betrokken bij de informatie op de website waar de widget wordt getoond. Elke aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze andere websites wordt dan ook uitgesloten.
  6. De op de Site gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van GoTable. Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen anders dan voor het vervaardigen van kopieën en downloads voor persoonlijk, prive, niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s van de Site is niet toegestaan en strafbaar.

Mede in het licht van deze disclaimer wordt het gebruikers van de Site te allen tijde aangeraden om voorafgaand aan het bezoek van een op de Site opgenomen horeca gelegenheid eerst (telefonisch) contact op te nemen met het betreffende restaurant voor het verifiëren van de op de Site gepubliceerde gegevens.

Wijzigingen voorwaarden

GoTable kan te allen tijde deze voorwaarden of een gedeelte daarvan wijzigen, aanvullen of verwijderen. Deze wijzigingen zullen terstond op de Site worden geplaatst. De gebruikers stemmen bij gebruik van de Site na wijzigingen in deze voorwaarden uitdrukkelijk in met deze wijzigingen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Gebruikers stemmen er uitdrukkelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de Site worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, behoudens indien en voor zover de wet een andere gerechtelijke instantie aanwijst voor de beslechting van het geschil.
  2. Ten aanzien van alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Site geldt het Nederlands recht.